Az alábbi linkre kattintva, hosszabb leírás olvasható a napi szentről.

                                            

                             Szeptember 30.

        SZENT JEROMOS ÁLDOZÓPAP ÉS

                        EGYHÁZTANÍTÓ

                                            Emléknap

A dalmáciai Stridonban született 340 körül. Rómában tanult, ott is keresztelkedett meg. Aszkéta életet élt. 373-ban Jeruzsálembe indult, de Antiochiában megbetegedett. A chalkiszi sivatagban a remeték életét élte, 379-ben pappá szentelték. Rómába visszatérve Szent Damazusz pápa titkára lett, itt kezdte latinra fordítani a Szentírás könyveit, és előmozdította a szerzetesi életet. 385-ben elhagyta Rómát, Betlehemben telepedett le, azonban továbbra is tevékenyen kivette részét az Egyház gondjaiból. Sok művet írt, főként Szentírás-magyarázatokat. Betlehemben halt meg 420. szeptember 30-án.


Szentírási szakaszok: 2 Tim 3,14-17; Mt 13,47-52


                                        Október 1.

         A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT                       (LISIEUX-I) SZENT TERÉZ SZŰZ

                                                   Emléknap

A franciaországi Alenconban született 1873-ban. A karmeliták lisieux-i kolostorába gyermeklányként lépett be. Alázatos, evangéliumi egyszerűségű és Istenben bízó szerzetes volt. Szavával és példájával ezekre az erényekre tanította az újoncokat is. A lelkek üdvéért és az Egyház terjedéséért ajánlva fel életét 1897. szeptember 30-án halt meg.

Szentírási szakaszok: Iz 66,10-14c; Mt 18,1-4

                                    Október 4.

                    ASSISI SZENT FERENC

                                                Emléknap

Assisiben született 1182-ben. Kissé könnyelmű ifjúkor után tért meg. Lemondott atyai örökségéről, teljesen Istennek szentelte magát. A szegénységet választva evangéliumi életet élt, mindenkinek az Isten szeretetéről prédikált. A hitetlenek közti hithirdetésre is szívesen vállalkozott. Követőit az Apostoli Szentszék jóváhagyásával szerzetesrendbe fogta össze. Szent Klárával együtt megalapította a női ágat is. Harmadik rendjét a világban élő bűnbánók csoportja alkotja. 1226. október 3-án halt meg Assisiben.

Szentírási szakaszok: Gal 6,14-18; Mt 11,25-30

                                Október 7.

                RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE

                                            Emléknap

Ezt az ünnepet Szent V. Piusz pápa rendelte el a Lepantónál kivívott tengeri győzelem (1571) emlékére, amelyet a rózsafüzér imádkozása révén az Istenszülő segítségének tulajdonítottak. A mai nap ünneplése mindenkit Krisztus titkainak átelmélkedésére késztet a Boldogságos Szűz Mária vezetésével, aki egyedülálló módon részese volt Isten Fia születésének, szenvedésének és dicsőséges feltámadásának.

Szentírási szakaszok: Apcsel 1,12-14; Lk 1,26-38

                                    Október 8.

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,

            MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA

                                                Főünnep

Szent István királyunk, halála előtt, Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként származtatták nemzedékről nemzedékre. Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, s XIII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára. Szent X. Piusz pápa ezt az ünnepet október 8-ra tette át.

Szentírási szakaszok: Sir 24,23-31; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28

                                    Október 15.

A JÉZUSRÓL NEVEZETT (AVILAI) SZENT

            TERÉZ SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

                                                Emléknap

A spanyolországi Avilában született 1515-ben. A karmeliták rendjébe lépett, a tökéletesség útján nagy lépésekkel haladt előre, misztikus kinyilatkoztatásokat kapott. Rendjének megreformálásakor sok megpróbáltatást kellett szenvednie, de töretlen lélekkel minden nehézségen úrrá lett. Tudásban gazdag és saját misztikus tapasztalataival igazolt könyveket írt. Alba városában halt meg 1582. október 15-én. VI. Pál pápa 1970. szeptember 27-én egyháztanítói címmel tisztelte meg.

Szentírási szakaszok: Róm 8,22-27; Jn 15,1-8


                        Október 18.

        SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA

                                            Ünnep

Pogány családból született. Megtérése után Pál apostol kísérője volt, akinek igehirdetése alapján írta meg evangéliumát. Az Egyház életének kezdeteit Szent Pál apostol első római tartózkodásáig egy másik könyvben, az Apostolok cselekedeteiben beszéli el.

Szentírási szakaszok: 2 Tim 4,9-17a; Lk 10,1-9

                                    Október 23.

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP

                                                Emléknap

Az abruzzókbeli Capestranóban született 1386-ban. Perugiában jogot tanult, és egy ideig bíróként működött. 1415-ben a ferencesek rendjébe lépett, majd pappá szentelték. Fáradhatatlan apostolként bejárta egész Európát, hogy erősítse a keresztény erkölcsöket, vagy vitázzék az eretnekekkel. Nagy része volt a nándorfehérvári győzelemben, amelynek hírére III. Kallixtusz pápa Urunk színeváltozásának ünnepét és a déli harangszót rendelte el. Az akkor még Magyarországhoz tartozó Szerémújlakon halt meg 1456. október 23-án.

Szentírási szakaszok: 2 Kor 5,14-20; Lk 9,57-62

                                Október 25.

                BOLDOG MÓR PÜSPÖK

                                            Emléknap

Tiszta lelkű bencés szerzetes volt, Szent István király uralkodása idején, Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán. Szent István királyunk kemény próbára tette szerzetesi fegyelemtartását. Később apát, majd 1036-tól pécsi püspök lett. Ő írta az első magyar legendát a két Zoborhegyi remetéről, Szent Zoerárd-Andrásról és Szent Benedekről. Meghalt 1070 körül, Pécsett. IX. Piusz pápa 1848. augusztus 4-én jóváhagyta és megerősítette nyilvános egyházi tiszteletét.

Szentírási szakaszok: Iz 52,7-10; Mk 1,14-20

                                Október 28.

SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ                                         APOSTOLOK

                                            Ünnep

Simon neve (nem Simon Péter apostol) tizenegyediknek szerepel az apostolok jegyzékében (Mt 10,4). Kánaánban született, mellékneve: „a Buzgó”.

Júdás Tádé az az apostol, aki az utolsó vacsorán megkérdezte az Urat, miért csak az apostoloknak, és nem a világnak nyilvánította ki magát (Jn 14,22).

Szentírási szakaszok: Ef 2,19-22; Lk 6,12-19