Az alábbi linkre kattintva, hosszabb leírás olvasható a napi szentről.

                                               

 

Március 7.

SZENT PERPÉTUA ÉS FELICITÁSZ VÉRTANÚK

Emléknap

 

         A Septimus Severus-féle üldözés alatt, 203. március 7-én Karthágóban szenvedtek vértanúságot. Még ma is megvan a halálukról szóló nevezetes elbeszélés, amelyet részben maguk a hitvallók írtak, részben pedig a kortárs írnok. Nevük belekerült a római (I. kánon) eukarisztikus imába.

 

Szentírási szakaszok: Róm 8,31b-39; Mt 10,34-39

 

 

 

Március 17.

SZENT PATRIK PÜSPÖK

Megemlékezésül

 

         Britanniában született 385 körül. Mint ifjút, fogolyként Írországba vitték, és a birkák őrzését bízták rá. Amikor visszanyerte szabadságát, papi pályára lépett, és Írország püspöke lett. A sziget népének buzgón hirdette az evangéliumot, sokakat a hitre térített, és az ír egyházat megszervezte. Down városa mellett halt meg 461. március 17-én.

 

Szentírási szakaszok: 1 Pét 4,7b-11; Lk 5,1-11

 

 

 

 

Március 18.

JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL

PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

Megemlékezésül

 

         Keresztény szülőktől született 315-ben. A jeruzsálemi püspöki széken Maximosz püspök utóda lett 348-ban. Az ariánusokkal (tévtaítókkal) kapcsolatos ügyekbe belebonyolódva, nemegyszer száműzetés volt a sorsa. Lelkipásztori buzgóságáról tanúskodnak beszédei, amelyekben az igaz tanítást, a Szentírást és a hagyományokat fejtegette a híveknek. Meghalt 386. március 18-án.

 

Szentírási szakaszok 1 Jn 5,1-5; Jn 15,1-8

 

Március 19.

 

SZENT JÓZSEF,

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

Főünnep

 

 

        Dávid király házából származott, Jézus nevelőatyja lett. Munkára, alázatosságra, tisztaságra bíztat. Tisztelete viszonylag újkori, a 14. századtól terjed.

        Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Krisztusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is.

 

 

Szent Bernát beszédéből

 

        „Emlékezzünk az ószövetségi József pátriárkára, kihez nem csak nevében, hanem tisztaságában és kedvességében is hasonlított a szent Szűz Jegyese. Ahogy az megőrizte a sértetlen tisztaságot, úgy József is tisztán őrizte Máriát. Ahogy József gondviselője lett a népnek, s gabonával látta el őket a sanyarúság idején, úgy József is gondviselője a Messiásnak, majd a mennyből jött égi Kenyeret megőrizve, átadta az egész világnak. Hű és okos szolga ő valóban, akit az Úr anyjának támaszul, az Ige emberi testének gyámolul, az üdvösségterv végrehajtásában munkatársul állított.”

   Szentírási szakaszok: 2 Sám 7,4-5a.12-14a.16; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a, vagy Lk 2,41-51a

 

Március 23.

MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ PÜSPÖK

Megemlékezésül

 

         Spanyolországban született 1538 körül. Jogot tanult Salamancában, Lima püspökévé nevezték ki, és 1580-ban Amerikába ment. Apostoli hévtől égve gyakran tartott zsinatokat, amelyek az egész vidék vallási életét előbbre vitték. Az Egyház jogait védte, a rábízott nyájat gondozta, s gyakran látogatta. A bennszülöttekre is nagy gondot fordított. Meghalt 1606. március 23-án.

 

Szentírási szakaszok: 2 Tim 1,13-14.2,1-3; Mt 9,35-38


Március 25.

 

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

(GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY)

Főünnep

 

Urunk születésének hirüladását ebben az évben április 9-én ünnepeljük.