Az alábbi linkre kattintva, hosszabb leírás olvasható a napi szentről.

                                                                                    

                                    

                                       

                                                              
                                                                     Július 29.

                                  SZENT MÁRTA

                                                    Emléknap

Máriának és Lázárnak nővére. Amikor Betániában vendégül látta az Urat, buzgó lélekkel szolgált neki (Jn 12,1-2). Könyörgésével kieszközölte testvére, Lázár Feltámasztását (11,1-44).

Szentírási szakaszok: 1 Jn 4,7-16; Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42


                                                                Július 31.

            LOYOLAI SZENT IGNÁC ÁLDOZÓPAP

                                                    Emléknap

A cantabriai Loyolában (Spanyolország) született 1491-ben. A királyi udvarban élt és katonáskodott. 1521-ben megtért. 1537-ben Párizsban befejezte teológiai tanulmányait. Itt vette maga mellé az első társakat, akikkel később Rómában megalapította a Jézus-Társaságot (jezsuita rendet). Termékeny apostoli munkát végzett mind írásaival, mind pedig tanítványainak oktatásával, akik az Egyház megújulásában elévülhetetlen érdemeket szereztek. Rómában halt meg 1556. július 31-én.

Szentírási szakaszok: 1 Kor 10,31-11,1; Lk 14,25-33


                        Augusztus 1.

LIGUORI SZENT ALFONZ MÁRIA

      PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

                                    Emléknap

Nápoly közelében született 1696-ban. A római és a kánoni jog doktora. Pap lett, és meglapította a Megváltóról elnevezett társulatot, az úgynevezett redemptoristákat. Prédikációiban arra törekedett, hogy a nép keresztény életét előmozdítsa. Könyveket is írt, főként erkölcstani jellegűeket. Az erkölcstudománynak igazi mestere. XIII. Kelemen pápa 1762-ben Santa Agata dei Goti püspökévé nevezte ki, e tisztétől hamarosan megvált. Rendtársai között halt meg a campaniai Nocera de' Paganiban 1787. augusztus 1-én.


Szentírási szakaszok: Róm 8,1-4; Mt 5,13-19


                                    Augusztus 4.

VIANNEY SZENT JÁNOS MÁRIA ÁLDOZÓPAP

                                        Emléknap

Lyon mellett született 1786-ban. Sok nehézséget kellett leküzdenie, míg 1815-ben pappá szentelhették. Belley egyházmegyében, Ars falucskában a rábízott plébániát csodálatra méltó módon kormányozta, és vitte előbbre prédikációival, önmegtagadásával, imádságával és szeretetével. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. 1859. augusztus 4-én halt meg Arsban.


Szentírási szakaszok: Ez 3,16-21; Mt 9,35-10,1

                    Augusztus 8.

SZENT DOMONKOS ÁLDOZÓPAP

                                Emléknap

Az ókasztíliai Caleruegában (Spanyolország) született 1170 körül. Palenciában teológiát tanult, majd az osmai székesegyház kanonokja lett. Az albiak eretneksége ellen prédikációval és élete példájával eredményesen dolgozott. Erre a munkára társakat is toborzott maga mellé, és megalapította a prédikátorok (domonkosok) rendjét. Bolognában halt meg 1221. augusztus 6-án.


Szentírási szakaszok: 1 Kor 2,1-10a; Lk 9,57-62

                     Augusztus 10.

  SZENT LŐRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ

                                    Ünnep

A római egyház diakónusa volt, a Valerianus-féle üldözés idején szenvedett vértanúságot 258. augusztus 10-én, négy nappal II. Szixtusz pápa és négy római diakónustársa után. Sírja a Via Tiburtinához közeli Campo Veranon van, amely mellé Nagy Konstantin császár bazilikát emelt. Tisztelete már a IV. században elterjedt az Egyházban.


Szentírási szakaszok: 2 kor 9,6-10; Jn 12,24-26


                            Augusztus 11.

            SZENT KLÁRA SZŰZ

                            Emléknap

Assisiben született 1193-ban. A szegénység útján szülővárosának nagy fiát, Ferencet követte. Alapítóanyja a róla elnevezett női szerzetesrendnek (klarisszák). Szigorú szegénységben élt, de mégis gazdag volt a szeretet és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság fűzte szerzetestársához, Prágai Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az assisi Szent Damján kolostorban.


Szentírási szakaszok: Fil 3,8-14; Mt 19,27-29


                    Augusztus 14.

SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE

        ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ

                        Emléknap

1894. január 8-án született Lengyelországban szegény munkáscsaládból. Belépett a minorita szerzetesek közé, majd 1918. április 28-án Rómában pappá szentelték. Gyermeki szeretettel viseltetett a Szent Szűz iránt, megalapította a „Szeplőtelen Szűz Hadserege” nevű társulatot, amelyet mind hazájában, mind más országokban hatékonyan terjesztett. Misszionáriusként 1930-ban Japánba ment, és a keresztény hitet a Szeplőtelen Szűz hathatós segítségével igyekezett terjeszteni. Egészségi állapota miatt elöljárói a lengyelországi Niepokalanow kolostor („a Szeplőtelen városa”) elöljárójává tették.

A hazáját megszálló németek ismételten letartóztatták, majd 1941. május 28-án az auschwitzi haláltáborba szállították. Amikor egy szökevény miatt tíz embert éhalálra ítéltek, egyikük helyett önként felajánlotta életét. Imáival és áldásával kísérte társait, míg 1941. augusztus 14-én ő is az örökkévalóságba költözött.

VI. Pál pápa 1971. október 17-én boldoggá, II. János Pál pápa pedig 1982. október 10-én szentté avatta.

                        Augusztus 15.

   SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE

          (NAGYBOLDOGASSZONY)

                                    Főünnep

Az Egyház legrégibb és legnagyobb Mária-ünnepe. A szent Szűz halálakor kiváltságos módon osztozott Fia feltámadásában és dicsőségében. Ezt a küzdő egyház a győzelmes egyházzal együtt boldog örömmel ünnepli. XII. Piusz pápa a kereszténység egyetemes hitét hirdette ki 1950. november 1-én Mária mennybevételének dogmájával (hittételével).


Szentírási szakaszok: Jel 11,19a.12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56

                        Augusztus 19.

SZENT BERNÁT APÁT ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

                                    Emléknap

1090-ben született a franciaországi Dijon mellett. Vallásos nevelésben részesült, 1111-ben a ciszterci szerzetesek közé lépett. 1115-ben a clairvaux-i monostor apátjává választották, rendtársait példájával kiválóan vezette az erények gyakorlására. Az Egyházban keletkezett szakadás miatt bejárta Európát a béke és az egység helyreállítására. Sok teológiai és aszketikus művet írt. Meghalt 1153. augusztus 20-án Clairvaux-ban.


Szentírási szakaszok: Sir 15,1-6; Jn 17,20-26


                            Augusztus 20.

        SZENT ISTVÁN KIRÁLY,

     MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE

                                Főünnep

Esztergomban született 969 körül. A keresztény hitre térve Szent Adalbert püspök megkeresztelte. 1000-ben Magyarország királyává koronázták. Feleségével, Boldog Gizellával és fiával, Szent Imrével a magyar család első szent példáját adják. Igazságos, békeszerető és szent életű király volt, aki az Egyház törvényeit megtartotta, és alattvalói igaz javát kereste. Tíz püspökséget, több kolostort alapított, az egyházi életet messzemenően támogatta.

Országát Máriának ajánlva, 1038. augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony-székesegyházban temették el. 1083. augusztus 20-án, ugyanitt avatták szentté.


Szentírási szakaszok: Péld 4,10-15.18-27; Ef 4,17-24; Mt 7,24-29


                                Augusztus 21.

            SZENT X. PIUSZ PÁPA

                                    Emléknap

Giuseppe Sarto 1835-ben Veneto tartományban, Riese falucskában született. 1858-ban szentelték pappá, s e tisztét kitűnően gyakorolta. 1884-ben mantuai püspök, majd 1893-ban velencei pátriárka lett. 1903-ban pápává választották. A mindent Krisztusban megújítani jelszóval vette át a kormányzást, ezt tetté is váltotta a lélek egyszerűségében, szegénységben és bátorságban. Ezekkel az erényekkel szította fel a keresztény életet a hívek között; kora tévedéseivel bátran szembeszállt. Meghalt 1914. augusztus 20-án.


Szentírási szakaszok: 1 Tessz 2,2b-8; Jn 21,15-17


                        Augusztus 22.

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ

                                    Emléknap


Szentírási szakaszok: Iz 9,2-4.6-7; Lk 1,26-38


                            Augusztus 24.

SZENT BERTALAN APOSTOL

                                Ünnep

Kánában született. Fülöp apostol vezette őt Jézushoz. A hagyomány szerint az Úr mennybemenetele után Indiában hirdette a hitet, és ott is szenvedett vértanúságot.


Szentírási szakaszok: Jel 21,9b-14; Jn 1,45-51


                                Augusztus 28.

        SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK
                        ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

                                    Emléknap

Az afrikai Tagastében született 354-ben. Hányatott ifjúsága volt mind tudományos, mind pedig erkölcsi téren, mígnem Milánóban megtért, és 387-ben Szent Ambrus püspök megkeresztelte. Hazájába visszatérve aszketikus életet élt. 395-ben Hippó püspökévé választották. 34 éven keresztül hívei példaképe volt, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Műveiben kora tévedései ellen küzdött, és az igaz hitet bölcsen világította meg. Meghalt 430. augusztus 28-án.


Szentírási szakaszok: 1 Jn 4,7-16; Mt 23,8-12


                                    Augusztus 29.

        KERESZTELŐ SZENT JÁNOS                                               VÉRTANÚSÁGA

                                        Emléknap

A Szentírásból tudjuk, hogy Krisztus Előhírnökét Heródes Antipász lefejeztette. János betöltötte küldetését, s miután előbb tanúságot tett Krisztusról a Jordán partján, most hozzáadja a vérével megpecsételt tanúságot is.


Szentírási szakaszok: Jer 1,17-19; Mk 6,17-29