Az alábbi linkre kattintva, hosszabb leírás olvasható a napi szentről.

                                               

Július 3.

SZENT TAMÁS APOSTOL

Ünnep

 

Hitetlenkedve fogadta Jézus feltámadásának hírét. Ez a hitetlenség a feltámadt Krisztus előtt semmivé vált, és így vallotta meg az Egyház húsvéti hitét: „Én Uram, én Istenem!” (Jn 20,28) Életéről nem tudunk semmi biztosat azon kívül, amiről az evangélium hírt ad. A hagyomány szerint India népeinek hirdette az evangéliumot. Edesszában a VI. századtól kezdve július 3-án emlékeztek meg holttestének átviteléről.

 

Szentírási szakaszok: Ef 2,19-22; Jn 20,24-29

Július 11.

SZENT BENEDEK APÁT,

EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJE

Ünnep

 

Az umbriai Nursiában (ma Norcia) született 480 körül. Rómában nevelkedett, Subiaco vidékén remeteéletet kezdett, ahol összegyűjtötte tanítványait, majd Monte Cassinóra ment. Itt híres kolostort alapított, és Regulát állított össze, amely mindenfelé elterjedt. Ezért a nyugati szerzetesség atyjának is szokták őt nevezni. 547. március 21-én halt meg, de már a VIII. század végétől sokfelé július 11-én emlékeztek meg róla. VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.

 

Szentírási szakaszok: Péld 2,1-9; Mt 19,27-29

 

 

Július 15.

SZENT BONAVENTURA PÜSPÖK ÉS

EGYHÁZTANÍTÓ

Emléknap

 

Az etruriai Bagnoregióban született 1218 körül. Bölcseleti és hittudományi tanulmányait Párizsban folytatta, majd tanárrá nevezték ki. Rendtársait, a kisebb testvéreket (a ferenceseket) eredményesen tanította. Okosan és bölcsen kormányozta rendjét, amelynek főnökévé választották. Albanói bíboros püspökké nevezték ki. 1274. július 15-én halt meg Lyonban. Számos hittudományi és bölcseleti művet írt.

 

Szentírási szakaszok: Ef 3,14-19; Mt 23,8-12

 

 

Július 18.

BOLDOG HEDVIG KIRÁLYNÉ

Emléknap

 

Magyarországon született 1374-ben, Nagy Lajos és Boszniai Erzsébet leányaként. 1384-ben Lengyelország királynőjévé koronázták. Jagelló Ulászlóval, Litvánia nagyhercegével kötött házassága eredményezte a litván herceg és nép megtérését. Férjével együtt fáradozott a vilniusi püspökség megalapításán (1388). Nagy gondot fordított mind saját maga, mind embertársai üdvösségére. A hit, a szeretet és az alázatosság példaképe volt. Neki köszönhető a hittudományi kar megalapítása és az egyetem megújulása Krakkóban. Erényekben és érdemekben gazdagon halt meg Krakkóban, 1399-ben.

Július 22.

SZENT MÁRIA MAGDOLNA

Emléknap

 

Krisztus tanítványaihoz tartozott. Jelen volt halálánál, és Húsvétvasárnap hajnalban elsőként láthatta meg a feltámadt Megváltót (Mk 16,9). Tisztelete főként a XII. században terjedt el a nyugati egyházban.

 

Szentírási szakaszok: Én 3,1-4a vagy 2 Kor 5,14-17; Jn 20,1.11-18 

 

 

 

Július 24.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA SZŰZ

Emléknap

 

IV. Béla és Laszkarisz Mária legidősebb leánya. Boldog Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit nővére. 1224. március 4-én született. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban. Élete királynéként is imádságban és a szegények, betegek ápolásában telt el. Férje halála (1279. december 7.) után az ószandeci (Krakkótól délkeletre) klarissza szerzetesek közé lépett, és ott is halt meg, mint főnöknő, 1292. július 24-én. Sírja búcsújáróhely lett. VIII. Sándor pápa avatta boldoggá 1690-ben, XII. Ince pápa 1695-ben Lengyelország védőszentjei közé iktatta, XI. Kelemen pápa pedig 1715-ben Lengyelország és Litvánia védőszentjévé nyilvánította.

 

Szentírási szakaszok: Sir 26,1-4.16-21; Lk 12,32-34

 

 

 

 

Július 25.

SZENT JAKAB APOSTOL

Ünnep

 

Zebedeus fia, János apostol testvére, Betszaidában született. Az Úr főbb csodatetteinek tanúja volt. Heródes ölette meg 42 körül. Kiváltképpen tisztelik a spanyolországi Compostellában, ahol igen jeles templomot emeltek nevének.

 

Szentírási szakaszok:2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28

Július 26.

SZENT JOAKIM ÉS SZENT ANNA,

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZÜLEI

Emléknap

 

A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.

 

Szentírási szakaszok: Sir 44,1.10-15; Mt 13,16-17

 

 

Július 29.

SZENT MÁRTA

Emléknap

 

Máriának és Lázárnak nővére. Amikor Betániában vendégül látta az Urat, buzgó lélekkel szolgált neki (Jn 12,1-2). Könyörgésével kieszközölte testvére, Lázár Feltámasztását (11,1-44).

 

Szentírási szakaszok: 1 Jn 4,7-16; Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42

 

 

 

Július 31.

LOYOLAI SZENT IGNÁC ÁLDOZÓPAP

Emléknap

 

A cantabriai Loyolában (Spanyolország) született 1491-ben. A királyi udvarban élt és katonáskodott. 1521-ben megtért. 1537-ben Párizsban befejezte teológiai tanulmányait. Itt vette maga mellé az első társakat, akikkel később Rómában megalapította a Jézus-Társaságot (jezsuita rendet). Termékeny apostoli munkát végzett mind írásaival, mind pedig tanítványainak oktatásával, akik az Egyház megújulásában elévülhetetlen érdemeket szereztek. Rómában halt meg 1556. július 31-én.

 

Szentírási szakaszok: 1 Kor 10,31-11,1; Lk 14,25-33