Az alábbi linkre kattintva, hosszabb leírás olvasható a napi szentről.

                                            

                            

                                                      

                               December 30.

                    SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
                                        Ünnep

Karácsony hetének ünnepsorozata a legutóbbi időben egy újabb jeles nappal bővült. A XIX. században vezették be Szent család ünnepét. 1969 óta a karácsony után eső vasárnapon ünnepeljük. E napon az Egyház szeretettel szemléli a betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s a keresztény családokat oltalmukba ajánlja.

            Részlet XIII. Leó pápa enciklikájából

„Az irgalmas Isten, amikor elhatározta, hogy az ember megújításának régóta várt művét véghez viszi, ennek rendjét úgy intézte, hogy már a kezdet kezdetén fölmutassa a világnak a Szent Család képét, melyben minden ember a szentség és az erények példáját szemlélhesse. Mielőtt minden népek előtt fölragyogott volna teljes fényével, ebben a családban rejtőzködött Krisztus, az Igazság Napja. Az isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy minden keresztény, bármilyen helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik, okot, meghívást, mintát kaphasson, ha a Szent családra tekint.”


Szentírási szakaszok: Sir 3,3-7.14-17a; Kol 3,12-21; Lk 2,22-40


                                December 31.

            SZENT I. SZILVESZTER PÁPA

                                          Megemlékezésül

314-ben választották pápává. Nagy Konstantin alatt vezette az Egyházat, amikor a donatista szakadás és az arianizmus okozott nagyon sok bajt. 335. december 31-én halt meg, és a Via Salarián, a Priscilla katakombában temették el.

Szentírási szakaszok: Ez 34,11-16; Mt 16,13-19

                        Január 1.

     SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA

                        (ÚJÉV)

                                 Főünnep

Ezen a napon felidézzük karácsonyi ünnep fényét és örömét, egyben tisztelettel emlékezünk meg az istenszülő Máriáról.

E nap Krisztus körülmetéltetésének emlékezete is (evangélium): az örök Ige, aki asszonytól született, e napon vállalta az ószövetségi törvényt, Izrael népéhez való tartozást, hogy ezzel is beteljesítse a messiási ígéreteket.

Nem tárgya ugyan a liturgiának a polgári év kezdete, de buzgó imával kérjük ma Istent, hogy földi dolgainkat is békességgel áldja meg a következő esztendőben.


II. János Pál pápa enciklikájából

„Máriát maga az Isten vezette be a Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nemcsak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló – és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik –, hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra.”


Szentírási szakaszok: Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

                                    Január 6.

            URUNK MEGJELENÉSE

                    (VÍZKERESZT)

                                    Főünnep

A karácsonyi időszak második nagy ünnepe. Egyike a legrégibb ünnepeinknek, keletről terjedt el az egész Egyházban.

Az EPIFÁNIA szó megjelenést, megnyilvánulást, látogatást jelent. Amikor Krisztus megszületett, akkor Isten bevonult a földi világba, a történelembe. Nem azért, hogy belemerüljön, hanem hogy magához emelje az emberiséget. Jézusban rejtőzködött ugyan az isteni mindenhatóság, de egy-egy pillanatban átfénylik emberi természetén, kinyilvánul a világ előtt.


Szentírási szakaszok: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12


                         Január 13.
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
                    Vízkereszt utáni vasárnap


Krisztus azért megy megkeresztelkedni, hogy:

1. Ebben is közösséget vállaljon a bűnbánatra meghívott emberiséggel.

2. Példát adjon a bűnbánatra.

3. Olyan érdemeket szerezzen alázata által a mennyei Atya előtt, mellyel a keresztvíznek megtisztító erőt tud majd adni.

4. Ezen megalázkodásának pillanatában megdicsőítse őt a mennyei Atya, s így kinyilvánítsa a Szentháromság titkát.

5. Most, működésének kezdetén az Atya ünnepélyes isteni tanúsággal igazolja tanítását: „Ez az én szeretett Fiam… őt hallgassátok!”

Szentírási szakaszok: Iz 42,1-4.6-7 vagy Iz 55,1-11; Apcsel 10,34-38 vagy 1 Jn 5,1-9; Mk 1,7-11


                                Január 17.

                    SZENT ANTAL APÁT

                                            Emléknap

A remeték híres atyja Egyiptomban született 250 körül. Szülei halála után anyagi javait szétosztotta a szegényeknek, magányba vonult, és ott bűnbánó életet élt. Sok tanítványa volt, az Egyházért dolgozott. A Diocletianus-féle üldözés idején támogatta a hitvallókat, és Szent Atanázt segítette az arianusok (tévtanítók) elleni küzdelemben. Meghalt 356-ban.

Szentírási szakaszok: Ef 6,10-13.18; Mt 19,16-21


                                 Január 18.

        ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZŰZ

                                              Ünnep

IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Szent Kinga, Boldog Jolán és Boldog Konstancia testvére. Klissza várában (Dalmácia) született, ahol szülei fogadást tettek, hogy ha Isten megmenti az országot a tatároktól, születendő gyermeküket egészen az ő szolgálatára szentelik.

Négyéves korában a veszprémi domonkos apácákhoz adták, ahol gondos neveltetésben részesült. A Nyulak szigetén (ma Margitsziget) épült kolostorban 1254-ben szerzetesi fogadalmat tett, amelyet, több uralkodó házassági ajánlatát visszautasítva, 1261-ben ünnepélyesen megerősített. Önfegyelmezés, keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét. 1270. január 18-án a vezekléstől és a szeretettől felemésztve halt meg a Nyulak szigeti kolostorban. XII. Piusz pápa 1943. november 19-én avatta szentté.

Szentírási szakaszok: 2 Kor 10,17-11,2; Mt 25,1-13


                                Január 21.

        SZENT ÁGNES SZŰZ ÉS VÉRTANÚ

                                            Emléknap

A III. század közepén vagy a IV. század elején Rómában szenvedett vértanúságot. Sírját Damazusz pápa verses felirattal ékesítette; Szent Ambrus nyomán az ókeresztény Egyház írói közül sokan dicsőítő beszédekkel övezték alakját.

Szentírási szakaszok: 1 Kor 1,26-31; Mt 13,44-46

                            Január 24.

SZALÉZI SZENT FERENC PÜSPÖK ÉS

                    EGYHÁZTANÍTÓ

                                        Emléknap

Sales kastélyában, Annecy közelében született 1567-ben. Pappá szentelése után sokat dolgozott hazájában a katolikus újjászületésért. Mint genfi püspök igazi pásztora volt papjainak és híveinek, a hitre nevelte őket írásaival és munkásságával. Mindenkinek példaképül szolgált. Chantal Szent Franciskával 1610-ben megalapította a vizitációs apácák rendjét. Lyonban halt meg 1622. december 28-án. A mai napon helyezték Annecyben örök nyugalomra.

Szentírási szakaszok: Ef 3,8-12; Jn 15,9-17

                    Január 25.

SZENT PÁL APOSTOL    MEGTÉRÉSE (PÁL FORDULÁSA)

                                Ünnep

Saul, a buzgó farizeus Isten kegyelme által megtér a damaszkuszi úton (Apcsel 9,1-19). A keresztények üldözőjéből a népek apostola, Pál lett. Ahogy Pál, így vele együtt mi is elmondhatjuk: „Tudom, kinek hiszek” (2 Tim 1,12).


Szent Ágoston beszédéből


A keresztények üldözőjéből Krisztus hirdetője lesz. Leteríti Krisztus az ő üldözőjét, hogy Egyházának tanítójává tegye. Megüti őt, hogy meggyógyítsa. Megöli őt, hogy életre keltse. István első vértanú megöletésénél úgy volt ott Pál, hogy minden megkövezőnek a ruháját ő őrizte: ezzel mindegyiket segítette, mintha nem lenne elég néki, hogy saját kezével kövezze őt, hanem minden kövezőnek kezére akart járni. De íme, Krisztus hangja szól az égből: földre sújtja őt, hogy azután fölemelje.


Szentírási szakaszok: Apcsel 22,3-16 vagy Apcsel 9,1-22; Mk 16,15-18


                                Január 26.

        SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
                                 PÜSPÖKÖK

                                                Emléknap

Szent Pál apostol tanítványai és segítőtársai. Timóteus az efezusi egyház, Titusz pedig a krétai egyház feje. Pál apostol az úgynevezett lelkipásztori leveleket intézte hozzájuk. Ezekben kitűnő intelmek találhatók az elöljárók és a hívek oktatására.

Szentírási szakaszok: 2 Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5; Lk 10,1-9

                                Január 28.

AQUINÓI SZENT TAMÁS ÁLDOZÓPAP

                    ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

                                          Emléknap

1225 körül született az aquinói grófok családjából. Előbb a Monte Cassinó-i kolostorban, majd Nápolyban tanult, később csatlakozott a domonkosok rendjéhez. Tudását mesterének, Nagy Szent Albertnek vezetésével Párizsban és Kölnben mélyítette el. Sokat és bölcsen írt, másokat tanított, a bölcseletben és a hittudományban elévülhetetlen érdemeket szerzett. Terracina közelében, a fossanuovai ciszterci kolostorban halt meg 1274. március 7-én. Emlékét január 28-án üljük, 1369-ben e napon szállították át ugyanis földi maradványait Toulouse-ba.

Szentírási szakaszok: Bölcs 7,7-10.15-16; Mt 23,8-12


                                Január 31.

        BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP

                                            Emléknap

A torinói egyházmegyében levő Castelnuovo közelében született 1815. augusztus 16-án. Ifjúkorában nehéz élet jutott osztályrészéül. Pappá szentelése után minden erejét az ifjúság nevelésére szentelte. Megalapította a Szalézi Szent Ferenc, illetve Mária, a Keresztények Segítője Leányainak Társaságát. Ezekben tanította az ifjúságot mesterségre és keresztény életre. A vallás védelmét és oltalmát szolgáló műveket is írt. Meghalt 1888. január 31-én, Torinóban.

Szentírási szakaszok: Fil 4,4-9; Mt 18,1-5